TopDev-nền tảng tuyển dụng và đánh giá nhà phát triển CNTT uy tín

https://angelogcbj629.tumblr.com/post/635464492860506112/it-topdev-tuy%E1%BB%83n-d%E1%BB%A5ng-v%C3%A0-cung-c%E1%BA%A5p-vi%E1%BB%87c-l%C3%A0m-it-ch%E1%BA%A5t

Chỉ trong thời gian ngắn khởi nghiệp, TopDev đã có hơn 300.000 hồ sơ nhà phát triển và được coi là nền tảng công nghệ tuyển dụng IT nhanh nhất dành riêng cho sự phát triển trong lĩnh vực "HR-Tech". Hiện tại, TopDev